duminică, 8 mai 2011

Traducere legalizata

Scoase un carnet gros de culoare neagră, îmbrăcat în pânză, îl deschise şi începu să-şi noteze observaţiile. O făcea cu lux de amănunte, specificând ora, poziţia geografică în interiorul casei, simptomele constatate. Această îndeletnicire, care îi traduceri legalizate permitea să-şi păstreze controlul nervilor, eraîndeplinită cu meticulozitatea unui cronicar maniac.
Sub coapse, pantalonii absorbeau sudoarea fotoliului. O sudoare prea grasă, care emana un miros violent. Animalic. Georges încerca să surprindă cu coada ochiului vreo înfiorare a pielii de pe braţele fotoliului. Pielea arămie lucea, asudată, ca un bivol gonit de o felină. Impresia de viaţă pe care o degaja mobila era atât de traduceri autorizate puternică, încât Georges n-ar fi fost surprins peste măsură dacă ar fi auzit-o gâfâind sau mugind, dar aşa ceva nu se întâmplase niciodată până atunci.
Georges nota în carnet, cu un scris mic şi ilizibil, voit deformat şi pe care numai el îl putea descifra. Peste câteva minute, vor răsuna zgomotele, îndepărtate, dar amplificate de cutia de rezonanţă a sălilor înalte şi goale. Casa era un gigantic portavoce, o pâlnie de gramofon.
La douăsprezece minute după miezul nopţii, Georges notă primul foşnet, ca zgomotul unei perii care freacă un zid. O perie... sau o blană. O blană aspră, cu peri tari. Georges răsuci creionul între degetele îngheţate. Deocamdată nu era chiar îngrijorat. Coridorul lung, plin de colonade, care ducea la pavilionul expoziţiei, era barat cu sârmă ghimpată.
O precauţie pe care o considerase necesară în urmă traduceri legalizate cu trei săptămâni, din cauza zgomotelbr care i se părea că se apropie în mod primejdios. îi ceruse lui Sarah să-1 ajute să deruleze sârma plină de ţepi, să o întindă de-a latul culoarului, între două coloane de marmură. Fata se cam strâmbase văzând cât era de muncă, dar pâna la urmă se lăsase convinsă. Şi astfel, în câteva ore, ridicaseră o barieră curioasă, care semăna cu frontiera unei.

Foraje puturi

Sarah îşi crispă mâinile pe balustrada scârii. „Ţicnitul, smintitul", îşi zise ea, cu o animozitate reală. ,,Ţicnitulface iar circ, gata, începe iar..."
Ţicnitul, smintitul... Când se gândea la Georges, simţea totdeauna foraje puturi nevoia să folosească asemenea cuvinte vulgare, ce caricaturizau nebunia acestuia. O minimalizau, o lipseau de amploare şi, în acelaşi timp, o... linişteau, pe ea, infirmiera, martora - complicea?
Se retrase în umbră, astfel încât el să nu o poată vedea. Cu mâinile crispate pe rampă, urmărea acutizarea crizei. Ii întreză-rea deja derularea perfect previzibilă, jalonată precum un drum al Calvarului.
,,Du-te şi scutură-l", îşi zicea uneori. ,,Du-te şi aruncă-i o cană cu apă înfaţă, să se potoleascâ!"
Dar niciodată până acum nu îndrăznise s-ofacă.
Ştia că în aceste momente de mare agitatie el vedea ,,lucruri" tulburătoare. Lucruripe care ea nu le putea zări. II pândea, uşor dezgustată, foraje puturi apa dar şi cuprinsă de o excitaţie ciudatâ, inexplicabilă.
,,Ţicnitul, ţăcănitul, smintitul se dă în stambă..."
fi cunoştea toate numerele şi mai cu seamă finalul cumplit, invariabil.
,,Ţicnitul, smintitul."
Se sprijini cu spatele deperete. ,,E ca şi cum aipândi ofiară sălbatică ", îşi repetă. ,,Să nu uiti niciodată asta. Ofiară sălbati-că."
Georges trase din buzunarul vestei o batistă şi îşi şterse încet ochelarii. Să nu cedeze niciodată în faţa panicii, niciodată să nu Iase să i se vadă spaima. Vârî mâna în buzunarul halatului

Scoala soferi

Incet, cu maxilarele încleştate, îşi trecu mâna peste mapa de piele de pe birou. Era umedă. Tresări. Totuşi, nu era sur-prins; aşa se petreceau lucrurile totdeauna. Făcea parte din ritual. Mai întâi casa devenea jilavă, după aceea...
Işi îndreptă uşurel spatele, mângâind braţele fotoliului. Din piele se prelingeau picături fine. Fotoliul transpira ca un animal cuprins de febră. Nu era vorba de un simplu fenomen de condensare, ci pur şi simplu de sudoare. Prima dată când se petrecuse povestea asta, Georges îşi dusese la gură degetul umezit, şi imediat simţise pe limbă gustul de sare. Condensarea nu produce scoala de soferi picături de apă sărată, numai corpurile vii sunt în stare să transpire astfel, umplând aerul cu o duhoare de sală de sport neaerisită.
Georges simţea sudoarea fotoliului năclăindu-i pantalonii. I se părea că stă călare pe un animal epuizat de o lungă alergare. Ştia că, în spatele lui, copertele de piele ale volumelor îngră-mădite în bibliotecă transpirau la fel. Era primul simptom, semnul unei febre crescânde. Pretutindeni în casă, toate obiec-tele de piele răspândeau aceeaşi sudoare. Fotoliile, canapelele, hainele, cizmele, pantofii - transpirau. De parcă acele piei moarte ar fi revenit brusc la viaţă, recăpătându-şi puterea de se înfiora, de a se înfierbânta.
In aceste momente de mare panică, unora dintre blănurile din salon părul li se lipea în şuviţe cleioase. Pielea de zebră răspândea o duhoare cumplită, din blana de grizzly prinsă pe perete cădeau domol picături. Pielea se trezea, pielea sub toate formele, naturală sau prelucrată, domesticită. Pantofii redeve-neau animalele care fuseseră cândva. Intr-o zi, se vor acoperi de pâr. Georges era sigur de asta. Marochinul cărţilor îngrămă-dite pe rafturile bibliotecii va începe într-o zi să mugească. Viaţa revenea icnit, spasmodic, injectând scurte tresăriri post-mortem obiectelor care umpleau casa.

Traduceri araba legalizate

Werner voise balamale enorme, clanţe de fier forjat capa-bile să reziste forţei mâinilor sale prea puternice. Desenase canapele şi scaune capabile să suporte fără să traduceri araba geamă greutatea corpului său gigantic. Toate astea implicau o arhitectură exa-gerată şi apăsătoare, o Iume în care omul normal îşi găsea cu greu locul. Georges visa uneori Ia apartamente înguste, la camere mici, de servitoare. Aici, şi bufetele erau prea mari. Werner, cu egoismul cumplit ce îi caracteriza fiecare hotărâre, ceruse ca totul să fie de mărimea Iui. De aceea traducator araba trebuia să ridici braţele ca să ajungi la clanţele uşilor, să urci pe o bancă mică pentru a putea avea acces la chiuvetă.
Fireşte, în spatele tuturor acestor lucruri se alla dorinţa constantă de a umili. în timpul vieţii, Werner se delectase privindu-şi vizitatorii cum traduceri araba romana se răsuceau să se caţere cu greu pe niste scaune prea înalte pentru ei şi îşi stăpânise râsul triumfă-tor observând aerul jalnic al aceloraşi invitaţi care, după ce reuşiseră să se aşeze, îşi dădeau seama că picioarele lor nu atingeau pământul! Werner Mareuil-Mondesco fusese un om crud. Un titan care traduceri romana araba ţi-ar fi strivit mâna dacă i-ai fi întins-o şi s-ar fi uitat la tine cu o privire indulgentă, aşa cum te uiţi la un caniş. Un om cu care nu puteai comunica decât ridicând capul, dându-I mult pe spate. „Toţi îmi vorbesc uitându-se la cer", îi plăcea să repete. ,,De parcă s-ar traduceri autorizate araba adresa lui Dumnezeu în per-soană." Se delecta folosindu-se de statura lui pentru a-i umili pe cei de lângă el, şi rareori se aşeza ca să discute, astfel încât îi constrângea pe interlocutorii lui să adopte atitudinea unui turist care contemplă donjonul unei cetăţi.
Georges îşi scutură capul, încercând traduceri legalizate araba să alunge amintirile care îl hărţuiau. Nu voia să se gândească la toate astea, mai ales în momentul când casa începea să transpire...